Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011

1. Tej lus uas tus Tswv Yexus qhia
                Tus uas ua Vajtswv txoj haujlwm yuav tsum tiv kev txom nyem, peb pom tau hais tias, Yauhas qhia tej lus tseeb xwb nws kav ntuas cov uas ua nom ua tswv xws li Helauj, qhov  uas nws ntuas Helauj li ntawd thaum kawg Helauj thiaj muab nws tua, yog li ntawd tus uas ua Vajtswv haujlwm yuav tsum tiv kev txom nyem.
                Tus Tswv Yexus pib qhia cov pejxeem hais tias, lub sijhawm uas tus vaj ntxwv uas yuav los kav neeg lub siab nws twb los lawm, yog li ntawd tibneeg yuav tsum hloov kev xav thiab txais yuav Vajtswv txojlus.
                Lub sijhawm uas nws qhuab qhia lawv xav tsis thoob tej lus uas tus Tswv Yexus qhia kiag li. Thiab tsis tag li  ntawd nws tau xaiv ib co tibneeg kom lawv los ua nws cov thwj tim, vim tus Tswv Yexus yeej paub hais tias, nws yuav ua haujlwm ntev li cas thiab nws xaiv cov uas yuav los ua haujlwm txuas nws chaw mus lawm yav tom ntej.
2. Tus Tswv Yexus ua tej txuj ci tseem ceeb
                Tus Tswv Yexus kho cov pejxeem tej mob los ntawm nws lub hwjchim, tsis hais tus neeg mob ruas tus pojniam uas lub cev los ntshav, tus pojniam khoov duav thiab lwm yam uas tus tswv Yexus tau kho huv si, tsis muaj ib yam uas tus Tswv Yexus kho es ho tsis zoo.
                Nws tseem ntiab dab tawm ntawm tus neeg uas raug dab thiab, xws li thaum uas Yexus lawv hla hiav txwv Kalilais es mus ntsib tus txiv neej uas raug dab ntawd, nws tau ntiab dab tawm, thiab nws tseem tau ntiab ntau tug tsis hais cov uas qaug dab peg huv si. Tsis muaj leejtwg yuav pab tau tibneeg dim ntawd dab txhais tes, tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj yuav pab tau.
Tsis tag li ntawd nws tseem ua tej txuj ci tseem ceeb lwm yam uas peb pom yog nws txwv cua, yug 5,000 leej  thiab muaj dej txia ua cawv txiv hmab,  (ntawm Yauhas 2:1-12 ) txhua yam no peb thiaj pom tau hais tias, nws yog Vajtswv thiab yog tus uas tsim ib puas tsav yam huv si tsis muaj ib yam uas tsis yog nws tsim, tsis tag li ntawd peb yeej pom hais tias, nws yog Vajtswv tiag tiag.
Nws tseem tsa tibneeg sawv hauv qhov tuag los. Yog peb saib ntawm Yauhas 11:25 Yexus hais tias, kuv yog lub hauv paus txoj sia, thaum uas Laxalaus tuag lawm nws mus xyuas lawv twb muab Laxalaus faus tau 4 hnub lawm tom qab ntawd nws mam mus thiab tsa Laxalaus sawv hauv qhov tuag rov los, thiab tsis tag li ntawd ntawm Malakaus peb tseem pom hais tias, thaum Yailaus tuaj cuag tus Tswv Yexus thiab thov kom Yexus mus pab nws tus ntxhais, tiamsis Yexus tseem tsis tau mus, muaj neeg tuaj hias rau Yailaus hais tias, txhob tab kaum xibhwb, rau qhov koj tus ntxhais twb tuag lawm, thaum Yexus mus txog lawm nws thiaj hais rau lawv tias, nws tsis tau tuag nws tsaug zog lawm, txawm yog lawv yuav luag nws tiamsis nws tsa tus ntxhais ntawd sawv hauv qhov tuag los thiab nws rau nws niam. Tus Tswv Yexus yog tus uas muaj lub hwjchim uas ua tau ib puas tsav yam. Peb thiaj pom tau hais tias, tus tswv Yexus yog tus Tswv cawm seej uas los cawm neeg ntiajteb kom lawv dim lawv lub txim, tsis muaj dua lwm txoj kev uas tibneeg yuav mus cuag tau Vajtswv tsuas yog muaj tib txog uas Vajtswv yog tus uas npaj tseg lawm xwb. Ntawm koj tus kheej ne koj yuav ua li cas koj yeej pab tsis tau koj tus kheej tsuas yog Vajtswv xwb thiaj yuav pab tau koj kom koj dim koj lub txim.


Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011

anh cua tui
                                                                                             

nkauj hmoob toj diab tus zoo nkauj zoo tau ntsim siab