Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

vajtswv tej lus

 
Cov nyiaj ua hauj lwm ntawm kev txhaum yog kev tuag, tab sis lub txiaj ntsim ntawm Vajtswv yog nyob mus ib txhis los ntawm Yexus Khetos peb tus Tswv.

Loos 6:23Nyob rau hauv Nws txoj kev hlub tshua uas Nws muab rau peb yug dua tshiab mus ua ib tug nyob kev cia siab los ntawm kev sawv rov los ntawm Yexus Khetos los ntawm qhov tuag rov qab.

1 Petus 1:3Rau Vajtswv hlub neeg ntiaj teb hais tias Nws tau muab Nws ib tug thiab tsuas yog Leej Tub thiaj li hais tias tus neeg twg uas ntseeg hais tias nyob rau hauv Nws yuav tsis tuag tiam sis yuav tau nyob mus ib txhis.

Yauhas 3:16 
 

Txais tos kom tus Hmong zaj ntawm www.GotQuestions.org!Phau Vajlugkub cov lus nug teb
Peb thov txim, tab sis peb tsis tau txais cov lus nug xa rau peb nyob rau hauv Hmong nyob rau lub sij hawm no. Yog hais tias koj muaj peev xwm sau thiab nyeem lus Askiv, koj yuav tau xa koj cov lus nug nyob rau hauv - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Cov uas teev hauv qab no yog cov nplooj ntawv peb muaj muaj nyob rau hauv Hmoob:
Phau Vajlugkub cov lus nug teb
  
 
Rau nws yog los ntawm txoj kev tshav ntuj koj tau txais kev cawmdim, los ntawm txoj kev ntseeg - thiab qhov no tsis ntawm nej tus kheej, nws yog ib lub txiaj ntsim ntawm Vajtswv - tsis los ntawm ua hauj lwm zoo, thiaj li hais tias tsis muaj ib tug yuav boast.

Efexau 2:8-9


Yog hais tias koj lees txim nrog koj lub qhov ncauj, 'Yexus yog tus Tswv,'thiab ntseeg hais tias nyob rau hauv koj lub siab hais tias Vajtswv tsa Nws hauv qhov tuag los, koj yuav tau txais kev cawmdim.

Loos 10:9


Vajtswv ua qhia Nws txoj kev hlub rau peb nyob rau hauv no: thaum peb tseem cov neeg txhaum, Tswv Yexus tuag rau peb.

Loos 5:8

Vajtswv yeej zam tau txhua yam kev txhaum tiam sis ................

MATHAIS 12:31
31Yog li ntawd, kuv thiaj hais rau nej hais tias, txhua yam kev txhaum uas neeg ua lossis txhua lo lus phem uas neeg hais, Vajtswv zam txim tau, tiamsis yog leejtwg thuam Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, Vajtswv yuav zam txim tsis tau rau tus ntawd.Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011

1. Tej lus uas tus Tswv Yexus qhia
                Tus uas ua Vajtswv txoj haujlwm yuav tsum tiv kev txom nyem, peb pom tau hais tias, Yauhas qhia tej lus tseeb xwb nws kav ntuas cov uas ua nom ua tswv xws li Helauj, qhov  uas nws ntuas Helauj li ntawd thaum kawg Helauj thiaj muab nws tua, yog li ntawd tus uas ua Vajtswv haujlwm yuav tsum tiv kev txom nyem.
                Tus Tswv Yexus pib qhia cov pejxeem hais tias, lub sijhawm uas tus vaj ntxwv uas yuav los kav neeg lub siab nws twb los lawm, yog li ntawd tibneeg yuav tsum hloov kev xav thiab txais yuav Vajtswv txojlus.
                Lub sijhawm uas nws qhuab qhia lawv xav tsis thoob tej lus uas tus Tswv Yexus qhia kiag li. Thiab tsis tag li  ntawd nws tau xaiv ib co tibneeg kom lawv los ua nws cov thwj tim, vim tus Tswv Yexus yeej paub hais tias, nws yuav ua haujlwm ntev li cas thiab nws xaiv cov uas yuav los ua haujlwm txuas nws chaw mus lawm yav tom ntej.
2. Tus Tswv Yexus ua tej txuj ci tseem ceeb
                Tus Tswv Yexus kho cov pejxeem tej mob los ntawm nws lub hwjchim, tsis hais tus neeg mob ruas tus pojniam uas lub cev los ntshav, tus pojniam khoov duav thiab lwm yam uas tus tswv Yexus tau kho huv si, tsis muaj ib yam uas tus Tswv Yexus kho es ho tsis zoo.
                Nws tseem ntiab dab tawm ntawm tus neeg uas raug dab thiab, xws li thaum uas Yexus lawv hla hiav txwv Kalilais es mus ntsib tus txiv neej uas raug dab ntawd, nws tau ntiab dab tawm, thiab nws tseem tau ntiab ntau tug tsis hais cov uas qaug dab peg huv si. Tsis muaj leejtwg yuav pab tau tibneeg dim ntawd dab txhais tes, tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj yuav pab tau.
Tsis tag li ntawd nws tseem ua tej txuj ci tseem ceeb lwm yam uas peb pom yog nws txwv cua, yug 5,000 leej  thiab muaj dej txia ua cawv txiv hmab,  (ntawm Yauhas 2:1-12 ) txhua yam no peb thiaj pom tau hais tias, nws yog Vajtswv thiab yog tus uas tsim ib puas tsav yam huv si tsis muaj ib yam uas tsis yog nws tsim, tsis tag li ntawd peb yeej pom hais tias, nws yog Vajtswv tiag tiag.
Nws tseem tsa tibneeg sawv hauv qhov tuag los. Yog peb saib ntawm Yauhas 11:25 Yexus hais tias, kuv yog lub hauv paus txoj sia, thaum uas Laxalaus tuag lawm nws mus xyuas lawv twb muab Laxalaus faus tau 4 hnub lawm tom qab ntawd nws mam mus thiab tsa Laxalaus sawv hauv qhov tuag rov los, thiab tsis tag li ntawd ntawm Malakaus peb tseem pom hais tias, thaum Yailaus tuaj cuag tus Tswv Yexus thiab thov kom Yexus mus pab nws tus ntxhais, tiamsis Yexus tseem tsis tau mus, muaj neeg tuaj hias rau Yailaus hais tias, txhob tab kaum xibhwb, rau qhov koj tus ntxhais twb tuag lawm, thaum Yexus mus txog lawm nws thiaj hais rau lawv tias, nws tsis tau tuag nws tsaug zog lawm, txawm yog lawv yuav luag nws tiamsis nws tsa tus ntxhais ntawd sawv hauv qhov tuag los thiab nws rau nws niam. Tus Tswv Yexus yog tus uas muaj lub hwjchim uas ua tau ib puas tsav yam. Peb thiaj pom tau hais tias, tus tswv Yexus yog tus Tswv cawm seej uas los cawm neeg ntiajteb kom lawv dim lawv lub txim, tsis muaj dua lwm txoj kev uas tibneeg yuav mus cuag tau Vajtswv tsuas yog muaj tib txog uas Vajtswv yog tus uas npaj tseg lawm xwb. Ntawm koj tus kheej ne koj yuav ua li cas koj yeej pab tsis tau koj tus kheej tsuas yog Vajtswv xwb thiaj yuav pab tau koj kom koj dim koj lub txim.